افتتاح ایستگاه جدید گارد ساحلی فیلیپین در دریای چین جنوبی


تهران- ایرنا- فیلیپین ایستگاه گارد ساحلی جدیدی را افتتاح کرد که از جمله وظایف آن نظارت بر فعالیت‌های چین در آب‌های مورد مناقشه دریای چین جنوبی تعریف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308629/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C