انتقاد فیلیپین از برخورد گارد ساحلی چین با کشتی‌های ماهیگیری


تهران- ایرنا- فیلیپین روز شنبه آنچه را که «اقدامات غیرقانونی و تهاجمی» چین در دریای چین جنوبی خواند، محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316711/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C