بوتان و بازی سیاست در محاصره هند و چین، دو ابرقدرت آسیایی


تهران- ایرنا- بوتان کشور محصور کوچک در تبت، با توافق با چین برای حل‌وفصل مناقشه مرزی بلندمدت و سفر ۱۰ روزه پادشاه خود به هند، به دنبال نوعی از برنامه‌ریزی استراتژیک برای ایجاد موازنه بین دو قدرت آسیایی و پرجمعیت دنیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280554/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C