تلاش توکیو برای دور کردن قرقیزستان از چین و روسیه
تهران- ایرنا- نخست وزیر ژاپن در راستای تلاش برای تقویت همکاری با قرقیزستان در زیرساخت‌ها و سایر حوزه‌ها و کاهش وابستگی این کشور آسیای میانه به چین و روسیه با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298092/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87