دخالت‌های آمریکا زمینه‌ساز تنش در دریای جنوبی چین


تهران- ایرنا- در ماه‌های اخیر مناقشات دریای جنوبی چین و همچنین مداخله آمریکا در این منطقه روند رو به رشدی را به خود گرفته است تا جائیکه این مساله در روزهای اخیر به تشدید تنش دیپلماتیک میان چین و فیلیپن منجر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320823/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86