رئیس جمهوری برزیل: افزایش اعضا، قدرت عمل بریکس را بیشتر می کند


تهران- ایرنا- «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهوری برزیل گفت: افزایش و تنوع اعضا، قدرت عمل بیشتری به بریکس در نظام نوین جهانی می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208996/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF