رئیس جمهوری برزیل برای تقویت روابط به چین رفت


تهران- ایرنا- لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل برای تقویت روابط با چین در راس هیاتی بلندپایه پنجشنبه وارد شانگهای شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081174/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA