رسانه ژاپنی سفر کیشیدا به دوبی را بدون دستاورد اعلام کرد


تهران – ایرنا – تارنمای ژاپن‌تایمز در تحلیلی به اهداف فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، در سفرش به امارات متحده عربی و ناکامی در حصول به عمده اهدافش از این سفر پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311060/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF