شمار تلفات زلزله چین به ۱۴۴ تن افزایش یافت


تهران-ایرنا- رسانه‌های دولتی چین آخیرن شمار تلفات زمین لرزه استان گان‌سو را ۱۴۴ نفر اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329631/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA