فرانسه، ژاپن و هند حمله تروریستی مسکو را محکوم کردند


تهران – ایرنا – دولت فرانسه به تازگی به همراه دولت های ژاپن و هند، حمله تروریستی «نفرت انگیز» به سالن کنسرت مسکو را محکوم کرد و خواستار تحقیقات کامل درباره این حادثه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425132/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF