فیلیپین برای نظارت بر ناوهای چین در دریای جنوبی چین گشت‌زنی می‌کند


تهران – ایرنا – گارد ساحلی فیلیپین با ادعای اینکه تعداد ناوهای جنگی چین در صخره مرجانی منطقه انحصاری اقتصادی(EEZ) خود بیشتر شده، دو ناو را برای گشت زنی در دریای جنوبی چین مستقر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310502/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF