مقامات ارشد حزب کمونیست چین و کره شمالی بر توسعه پایدار روابط تاکید کردند


تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز شنبه گزارش داد که رهبر ارشد حزب کمونیست چین در دیدار با هیات عالرتبه حزب کمونیست کره شمالی با وجود تغییر شرایط بین المللی بر توسعه روابط پایدار پکن با پیونگ یانگ تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425081/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7