نخستین قطار باری مستقیم چین به سوی قزاقستان حرکت کرد


تهران – ایرنا – اولین قطار باری مستقیم چین-آسیای مرکزی از بندر لجستیک بین المللی زمینی-دریایی دولایینگ Dulaying واقع در گویانگ استان گوئیژو در جنوب غربی چین حرکت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183436/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF