هشدار نخست وزیر سابق بریتانیا به ترامپ برای رهانکردن اوکراین


تهران – ایرنا – نخست‌ وزیر سابق بریتانیا به ترامپ هشدار داد که اگر اجازه دهد بخش‌هایی از اوکراین به دست پوتین بیفتد، ترامپ در تحقق شعار «بازگرداندن دوباره عظمت به آمریکا» شکست خواهد خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441553/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86