وابستگی آلمان به چین در زمینه واردات مواد خام و فناوری های جدید کاهش می یابد


ایرنا-تهران- در تغییرات سیاست های دولت آلمان نسبت به چین، برلین وابستگی های خود را به پکن در زمینه های کلیدی از جمله وارادات مواد خام و فناوری های جدید را کاهش می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173011/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF