پکن از تداوم سیاست‌های دوستانه تهران با همسایگانش قدردانی کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین از تاکید مجدد ایران بر تداوم سیاست‌های حسن همجواری و دوستانه با کشورهای همسایه قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446579/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF