چین: افغانستان نباید از جامعه جهانی کنار گذاشته شود


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد پکن همیشه بر این باور بوده که افغانستان نباید از جامعه جهانی کنار گذاشته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313029/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF